Gräsås

RWE Renewables Sweden AB (RWE)

RWE söker tillstånd för att få bygga och driva en vindkraftsanläggning vid Gräsås, cirka 10 kilometer norr om Oskarström i Halmstads kommun.
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län meddelade i beslut den 1 mars 2023 tillstånd för verksamheten.
Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Om vindkraftsparken Gräsås

Tillståndsansökan omfattar 7 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter. Energiproduktionen beräknas uppgå till ungefär 98 000 000 kWh per år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i nästan 20 000 villor. För mer information om den planerade verksamheten hänvisas till underlaget som kan laddas ner via länkar nedan.

Tillståndsansökan som är inlämnad till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län

Ansökan

Tillståndsansökan kan laddas ner här.

Kartor

I ansökan visas två olika utformningar av anläggningen. Utformning för vindkraftverk med totalhöjden 200 meter kan laddas ner här och utformningen för vindkraftverk med totalhöjden 180 meter kan laddas ner här.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen som bifogats ansökan kan laddas ner här.

Teknisk beskrivning

Den tekniska beskrivningen kan laddas ner här.

Landskap och fotomontage

Hur landskapet kommer att förändras om anläggningen byggs kan du läsa här.

Ljud och skuggor

Ljud från befintliga vindkraftsanläggningar i omgivningen och hur ljudnivån kommer att bli om vindkraftspark Gräsås byggs redovisas i ljudberäkningar som du kan ladda ner här för alternativet med 200 meter höga vindkraftverk och här för alternativet med 180 meter höga vindkraftverk.

Skuggor från befintliga vindkraftsanläggningar i omgivningen redovisas här. Skuggnivåer som uppkommer om vindkraftspark Gräsås byggs redovisas i skuggberäkningar som du kan ladda ner här för alternativet med 200 meter höga vindkraftverk och här för alternativet med 180 meter höga vindkraftverk.

Frågor om Vindpark Gräsås

Vill du komma i kontakt med oss på RWE kan du kontakta:
Projektledare Karolina Skog. Telefonnummer 072 145 96 01 eller mail.
Tillståndsansvarige Göran Fagerström. Telefonnummer 073 572 45 78 eller mail.