Gräsås

RWE Renewables Sweden AB (RWE)

RWE planerar att söka tillstånd för att bygga en vindkraftsanläggning på fastigheten Gräsås
1:5 >3 i Halmstad kommun, Hallands län. Tillståndsansökan planeras att lämnas in under 2021. På denna sida kan du läsa mer om projektet och ta del av underlag och information.

Om vindkraftsparken Gräsås

RWE planerar att söka tillstånd för upp till 7 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter. För mer information om den planerade verksamheten hänvisas till underlaget som kan laddas ner via länkar nedan.


Underlag från samrådet

Via länkarna nedan nås de underlag som är framtagna hittills.

Samrådshandlingen

Samrådshandlingen i sin helhet finns att ladda ner här.

Tillståndsprocessen

Här kan du läsa om hur tillståndsprocessen fungerar, vad ett samråd är samt när och hur du kan yttra dig. Här finns även information om RWE och allmänt om vindkraft.

Övrigt underlag finns nedan under rubriken "Nedladdningsbara underlag”

Frågor om projektet

 Vill du komma i kontakt med oss på RWE, eller har övriga frågor, så kontakta Frida Godet, på telefonnummer 070-332 85 48 eller maila till frida.godet@rwe.com, projektledare för Källmyrberget på RWE Renewables Sweden, AB.


Nedladdningsbara underlag

Via länkarna nedan nås de underlag som är framtagna hittills.

 

Kartor

Här kan du ladda ner aktuella kartor över projektet och närområdet. Det är samma kartor som redovisas i andra delar av samrådsmaterialet.

Vindpark Gräsås

Här kan du få information om hur utformningen av vindparken ser ut i dagsläget. Här finns även information om hur en vindpark byggs och vad som händer under driftsfasen.

Motstående intressen

Här presenteras närområdets idag kända motstående intressen i form av natur- och kulturmiljövärden.

Ljud- och skuggspridning samt hinderbelysning

Här redovisas planerad vindparks ljud- och skuggspridning. Vidare diskuteras en vindparks påverkan på landskapsbilden.

Fotomontage

Här kan du ladda ner fotomontage över planerad vindpark.

Fotomontage skymning

Här kan du ladda ner fotomontage över planerad vindpark såsom de kan upplevas under skymning.

Här kan du se en animation från Dalshult över hur vindparken kan se ut vid skymning då ljusspridningen från vindparken är som störst